A teď už opravdu

Zárodek další nové letecké činnosti nezačal přímo v Letovicích. Takřka přesně po třiceti letech, v roce1994 se sešli odchovanec aeroklubu Medlánky pilot Antonín Zvěřina a aeroklubu Letovice později Moravské Třebové, pilot-instruktor Otto Stránský aby zvážili možnost létat pod záštitou nově vytvořené organizace-Letecké amatérské asociace. Antonín Zvěřina v té době již vlastnil jeden z prvních motorových letadel kategorie ultralajt, jednosedadlovku s názvem Klokoň, imatrikulační znak OK- WUA 07. Tak se tito dva piloti s jedním letadlem rozhodli založit společenství shodně smýšlejících nadšenců a vybudovat první letiště pro ultralehká letadla na okrese Blansko.

Návrh využít letiště Slovairu v Letovicích-Třebětíně byl slibný.Dohoda s uživatelem plochy i majitelem pozemku na němž letiště bylo vybudováno byla úspěšná. Nakonec pro nevhodnost umístění vlastní letištní plochy s ohledem na předpokládaný výcvik pilotů bylo od tohoto záměru upuštěno.

Obnovit původní letiště v Letovicích byla v této době jen snová vidina. Nabízelo se však velké letiště v Bořitově taktéž používané Slovairem. Tato plocha již od začátku splňovala veškeré podmínky pro provoz ultralajtů včetně budoucího záměru-cvičit nové piloty této kategorie letadel. Je zde na místě vyjmenovat všechny, kteří se zasloužili o vybudování tohoto letiště a jeho pozdější provoz. Zvěřina, Stránský, Stránský syn, Stejskal, Štrof, Fojt, Konečný, Klíma, Křivánek, Procházka, Vybíhal, Vičar, Hrdlička, Kafoněk, Surý, Tomášek, Dvořáček, Sehnal. Většina z nich získala pilotní průkazy a létají dosud. Zásluhou inspektora pana Gustava Vrbackého se z pilotů s licencí aeroklubových pilotů stali Zvěřina a Stránský piloti ultralajtů a po zkouškách na letišti Příbram s požehnáním hlavního provozního inspektora p. Staňka piloti-instruktoři. Hangár byl postaven již na konci roku 1994.

Po zakoupení dvousedadlovky D-8 Mobydick OK- ZUA 15 započal na jaře 1995 pravidelný výcvik pilotů dle osnovy Letecké amatérské asociace. Nevýhodou letecké činnosti bylo a doposud je, že nebyl ustaven klub. Letadla i hangáry jsou v osobním vlastnictví a letištní plocha není majetkem pilotů.

,

Docela jiným a dnes již víme, že správným směrem se začínala vyvíjet snaha o obnovu létání v Letovicích. Základem pro tuto činnost bylo ustavení klubu formou Občanského sdružení a jeho řízení v oblasti létání podřídit předpisům Letecké amatérské asociace. Tato koncepce byla navržena zakladateli Ing.Jiřím Palbuchtou,Milanem Roháčem a Ing. Viktorem Vaculíkem.Jmenovaní byli členy Aeroklubu M. Třebová a první dva občany Letovic. Tato skupina zpracovala návrh stanov Občanského sdružení leteckého klubu Letovice.

Návrh byl schválen na ustavující schůzi zájemců o létání dne 11. července 1997.Ustavující schůze se zúčastnilo 15 osob. Tato schůze byla jen vyvrcholením přípravných prací, které započaly již v roce1996. Již mnoho měsíců před ustavením klubu létali bez povolení vrchnosti někteří aviatici na klouzavých padácích a dokonce pánové Hrdlička a Sponar na motorových rogalech.

Dokonce samouk Hrdlička začal ze stavebnice tvořit první bezpečné dvojmístné letadlo typu Kolibřík osazené motorem Rotax. To také poprvé úspěšně vzlétlo z polního letiště v Sudicích dne 3.9.1996.Výcvik na tomto letadle započal 11.5. 1997 ještě na letišti Bořitov a ukončil tamtéž dne 6.srpna 1997. Stal se tak prvním pilotem z Letovického klubu, který si letadlo sám postavil a získal na něm i pilotní průkaz.

Další šťastné datum pro rozvoj klubu bylo 4.10. 1996, kdy na pozemku rušeného zahradnictví mezi Strachujemi a Jimramovem byl objeven ocelový sklad. Ten byl odkoupen a již ve dnech 8. a 9. listopadu demontován a odvezen na rekonstrukci do Letovic. Na těchto pracích se podílela základní sestava budoucího klubu: Hrdlička, Roháč, Vybíhal, Vičar, Zamykal a Stránští, později pak Kamba a Palbuchta.

Souběžně s prací na hangáru pracoval na poli administrativy Jiří Palbuchta a docílil ve spolupráci s Městským úřadem Letovice převedení podstatné plochy bývalého letiště do správy klubu. Mohlo se tedy započít s potřebnými úpravami terénu. Vytýčily se předběžné hranice letiště a grejdrem se v jihozápadní části plochy snížil příčný sklon. V říjnu roku 1997 byly terénní úpravy ukončeny a zemědělské družstvo nám plochu upravilo a zaselo travním semenem. Semeno nám daroval bývalý náčelník Aeroklubu M. Třebová Jaroslav Přikryl. Starý hangár, který byl v majetku zemědělského družstva (modeláři ho prodali družstvu) byl odkoupen a během července 1998 rozebrán demoliční četou najatou filmovými ateliery, která z prken a trámů schopných k upotřebení staví repliky westernových osad. Klub tak na této transakci netratil.

Mezitím se dokončila rekonstrukce ocelového skladu, byly vypracovány podklady pro udělení stavebního povolení a na ploše bývalého hangáru se dne 8. května 1999 započala stavba a již 11. července se do hangáru nastěhoval Kolibřík Jiřího Hrdličky. První letadla, která vyzkoušela povrch našeho nového letiště přistála 4. dubna 1999.Typ D-8 pilot Viktor Vaculík a HI-MAX pilot Milan Kamba. Odstartovali z M. Třebové, přistáli v Letovicích a po chvíli odstartovali zpět. Tak byla prověřena provozuschopnost našeho nového letiště.

V té době již byly zpracovávány veškeré potřebné doklady pro podání žádosti o schválení letiště Letovice pro provoz letadel spadajících do kompetence Letecké amatérské asociace. Tento dosti zdlouhavý proces byl zdárně zakončen vydáním dokladu „Registrace plochy pro starty a přistání SLZ –Letovice“ pod číslem 010/1999- 1.10.1999 Letovice. Z tohoto údaje je zřejmé, že jsme v Letovicích zřídili desáté letiště tohoto druhu v Česku !

První malou oslavu u příležitosti dokončení hrubé stavby hangáru a zprovoznění letištní plochy jsme pro sebe a hosty z M. Třebové uskutečnili ve dnech 10. až 11. září 1999. Podlaha hangáru byla sice ještě hliněná, ale již 16. září za vydatné přispění sponzora a za přispění členů klubu Rašky,Hrdličky, Sponara, Matouška a Stránského byla podlaha vybetonována. Po vytvrdnutí se 13. října speciální firma postarala o vyfrézování dilatačních spár. Zhodnocení celoroční úspěšné činnosti klubu jsme oslavili 21. prosince v kanceláři firmy Jiřího Hrdličky. Zároveň jsme si naplánovali mnoho nových úkolů pro nastávající rok. Neopouští nás myšlenka na výstavbu nového, podstatně většího hangáru alespoň pro pět letadel.

Již počátkem roku 2000 jsme prováděli přípravné práce na uskutečnění našich dvou cílů. Pro širokou veřejnost a létající přátele z blízkých letišť připravit oficiální otevření letiště Letovice a dokumentačně zajistit výstavbu druhého hangáru. To vše v první polovině roku. Otevření letiště se uskutečnilo 10. června 2000. Na naše pozvání přijeli nejen přátelé piloti z M. Třebové, ale zvláště milými hosty se stali dosud žijící zakladatelé a piloti z počátku budování místního letiště. Pořízené fotografie jsou toho dokladem.

Návštěvníci z řad laické veřejnosti ocenili výsledky naší práce a nešetřili svými sympatiemi k našemu klubu.Výkopové práce pro základy druhého hangáru započaly dne 17. října a betonáž patek 2. listopadu. Současně v tak zvané špici v areálu bývalého ČKD jsme již plnou parou pracovali na dílech ocelové konstrukce. Odrezování, nátěry, výroba chybějících dílů konstrukce nás zaměstnávala až do pozdní zimy. Jen dne 28. prosince jsme se opět sešli „u Hrdličků“ abychom si sami sobě poděkovali za pořádný kus dobře odvedené práce ve prospěch klubu. Ale již 15. února 2001 jsme v obsazení Palbuchta, Stránský, Hrdlička, Kamba, Sponar v Adamovském údolí rozdělávali darovaná ocelová dílenská vrata. O jejich velikosti výmluvně svědčí pořízené fotografie. Z těchto vrat jsme dokázali později vyrobit vrata pro nový hangár. V témž měsíci nás několikrát po sobě zahřívaly darované borové a modřínové odkorky o jejichž budoucím využití málokdo věřil. Musely se dovézt a složit na pile ve Zboňku, pak po sobotách osámovat, opět naložit a odvézt „do špice“ v ČKD, složit a přerovnat do rázu pod přístřešek. Tam odpočívaly a prosýchaly až do roku 2003.