Prehistorie

Při bádání v okresním archivu, v pobočce v Boskovicích jsem narazil na písemné doklady z roku 1946. Z nich jsem se dozvěděl, že v uvedeném roce byla vyhlášena celostátní sbírka na obnovu československého letectví. V městě Letovice byla tato sbírka prováděna velmi důsledně a to systémem rozdělení města na jednotlivé ulice, náměstí pak na dílčí jeho části tak, aby nebyl vynechán jediný dům a byl tak vyzván každý občan města k možnosti přispět na tuto sbírku. V archivu je soustředěno 10 darovacích archů s uvedením jména dárce a částce v Kč. Na darovacích listech je tak uvedeno 264 jmen a celková vybraná částka je uvedena ve výši 6.195 Kč. Průměrná částka na účastníka sbírky je 23,46 Kč.Jen pro ilustraci a osvěžení paměti uvádím některá jména našich pradědů a dědů, kteří v těžké poválečné době našli tolik pochopení pro znovuobnovení čs. letectví byť jen nepatrným obnosem, i když kdo ví , jakou hodnotu měla po válce dvacetikoruna.

Pročítejte tedy tuto řádku jmen našich občanů, kteří v té době ani náznakem nemohli tušit, že v Letovicích bude jednou letiště, byť jen sportovní a na něm budou létat jejich vnuci či pravnuci .
František Kalina-učitel; Rudolf Novotný-učitel; Rostislav Sponar; Miloslav Synek; Antonín Henzl; V.Štrajt; Božena Rašovská; V. Kmínek; R. Bárta; Eliška Ochranová; Josef Špička; Karel Letocha; 2. oddíl Junáka; Miroslav Hrdlička; M.Chábek; A. Dračka; Viktorin; Čuban; Viktor Kovář; Jaroš; lékárna; Špička; Štrajt; Roháč; Mudr. Širůček; František Veverka; Karel Franc; Freitag; Milada Zoubková; Hanzlíčková; F.Rydel; Karel Stránský; Klimeš-malíř; Hambalík Jan; Müller-malíř a mnoho dalších. Z pořadí jmen lze snadno určit, v kterých místech města dárci v té době bydleli. Je tak vytažena na světlo dnešních dnů akce, jejiž pamětníci mezi námi nejsou, ale je příjemné si ji připomínat.

První zprávy o snaze vybudovat letiště na okrese Boskovice.
Tyto informace jsou vypsány ze zápisů Rady zatimního ONV Boskovice z r.1949.
První zmínka je v zápisu Rady ze dne 16.2.1949,kde se uvádí přání vybudovat v nejbližším okolí města Boskovice letiště.
V zápisu Rady ze dne 22.2.1949 se uvádí potřeba výstavby oblastního letiště v Boskovicích na rozloze asi 54 ha. a po vykoupení předat místnímu Aeroklubu.
V zápisu Rady ze dne 15.3.1949 je schválena částka 500.000 Kč. na koupi pozemku.
V zápisu Rady ze dne 26.7.1949 je uváděna zpráva člena Rady Stanislava Loukoty o plánu výstavby letiště, který je zařazen na sedmé místo v plánu ministerstva dopravy.
V zápisu Rady ze dne 30.8.1949 je uvedeno, že KNV předal dopisem ze dne 24.8.11949 ONV nové směrnice pro výstavbu regionálního letiště. ONV je připraven směrnici realizovat.
V zápisu Rady ze dne 20.9.1949 je mezi 17 nejdůležitějšími hospodářskými úkoly na 13 místě uvedeno zřízení oblastního motorového letiště v Boskovicích.

V obálce tohoto zápisu Rady je vložen dokument o příspěvku ve výši 30.000 kč.
Aeroklubu Boskovice. Příspěvek byl Radou schválen na schůzi dne 4.10.1949.
V téže obálce je založen dopis Aeroklubu Boskovice, v němž Aeroklub děkuje za finanční podporu 30.000 Kč. na vybudování hangáru na plachtařském letišti v Letovicích. Tento zvrat ve vybudování letiště mimo Boskovice snad jednou objasní dosud neznámé archivní dokumenty.
V zápisu Rady ze dne 18.12.1949 se dovídáme, že byla na ONV doručena pozvánka na členskou schůzi okresního Aeroklubu v Boskovicích. Za ONV se má zúčastnit místopředseda Stanislav Janků.

Další listinný materiál k prostudování o působení Aeroklubu na okresu Boskovice je připravován v okresním archivu Boskovice a bude postupně zpracováván a stažen do naší kroniky